Temizlik | Ofis Temizlik | Ev Temizlik | Apartman Temizlik | Merdiven Temizlik | Istanbul Ev Temizlik | Bodrum Ev Temizlik | Ankara Ev Temizlik | Ofis Temizliği | Ev Temizliği | Ofis Temizligi | Ev Temizligi |
  info@temizligegel.com       Whatsapp +(90) 850 241 80 63       Müşteri Hizmetleri +(90) 850 241 90 63

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bildirim

TEMIZLIGEGEL.COM ÜYELERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma Metni”)

 • Veri Sorumlusu

  İşbu Aydınlatma Metni, Temizligegel.com Ev Hizmetleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (“Temizligegel.com” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan ve www.temizligegel.com adresinde yer alan internet sitesi ve mobil uygulama (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanıcıları tarafından Şirketimize sağlanan ve kullanıcıların Platform’u kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amaçlanmaktadır.Bu kapsamda, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Temizligegel.com tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

  Platform kapsamında sunulan hizmetlerden (“Hizmetler”) faydalanmanızın sağlanması sırasında elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, üyelik başvuru ve işlemleri; kullanıcı ve hesap tanımlamaları; kimlik doğrulama; muhasebe, finans ve ödeme operasyonları; yatırımcı ilişkileri; optimizasyon ve teknik geliştirmeler; satış ve pazarlama yönetimi; iş geliştirme; dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım ve promosyon yönetimi; kurumsal iletişim ve itibar yönetimi; üye ilişkileri yönetimi; ana veri oluşturma; üye memnuniyet ve bağlılığı; bilgi ve sistem güvenliği ve marka araştırmasına ilişkin süreçlerde aşağıda sıralanan amaçlarla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.


  #Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonların ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
  #Hizmetler’den üyelerimizin faydalandırılması için gerekli çalışmaların ve iş süreçlerinin yürütülmesi,
  #Hizmetler’in ilgili kişilerin beğeni, tercih, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi,
  #Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini.
  #Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları
  #Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında; Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, Hizmetler’in sunumunda görevlendirilen personellere, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara aktarabilmekte ve yurt içinde veya yurt dışında işlenebilmektedir.
  #Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  #Şirketimiz tarafından işlenmekte olan kişisel verileriniz, Platform’da hesap oluşturduğunuz sırada, internet sitesi veya mobil uygulama kanallarıyla elektronik ortamda sağlamış olduğunuz kişisel veri vasfındaki bilgileriniz ve bu bilgiler vasıtasıyla üretilen yeni verileri ifade etmektedir.
  #Kişisel verileriniz, tercihleriniz doğrultusunda Platform’u kullanımınız sırasında Hizmetler’den faydalanmanızın sağlanması kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak ve açık rıza vermeniz halinde Hizmetler’in beğeni, tercih ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması veya tanıtılması amacıyla elektronik ortamda ve Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı toplanmaktadır
  #Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
  #Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
  #Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  #Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  #Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  #Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  #Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  #Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  #İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  #Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, destek@temizligegel.com.com adresinden ulaşabileceğiniz Temizligegel.com Ev Hizmetleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 • ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

  İşbu aydınlatma metninin amacı Temizligegel.com Ev Hizmetleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (“Temizligegel.com” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan www.temizligegel.com.com adresinde yer alan internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçilerinin (“Veri Sahibi”) çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.Şirket, işbu aydınlatma metnini, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca, Site’de hangi çerezlerin kullanıldığını ve Veri Sahiplerinin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceklerini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Temizligegel.com olarak, Site’de kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler kullanmaya başlayabiliriz. Bu sebeple, işbu aydınlatma metni hükümlerinde dilediğimiz zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktayız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihine metnin başında yer verilmiştir.

 • Çerez (Cookie) Nedir?

  Çerezler, herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir iletiyi görüntülediğinizde tarayıcınız veya cihazınızın hafızasına yerleştirilen, genelde harf ve rakamlarda oluşan, küçük boyuttaki metin dosyalarıdır.
  #Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, internet sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.
  #Çerezler, bir internet sitesine ilişkin durum ve tercih ayarlarını saklayarak, bu internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmaktadır. Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla da kullanılmaktadır.
  #Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul edecek biçimde tasarlanmıştır. Ancak, kullanıcılar teknik iletişim dosyasının kabul edilmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.
  #Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilmektedir.

 • Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

  Temizligegel.com olarak, Site’de kullanmakta olduğumuz çeşitli çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Genel itibariyle, çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına aşağıda yer verilmiştir:
  #Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
  #Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
  #Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
  #Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.
  #Kanun’un 5’inci ve 8’inci maddeleri uyarınca, kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlarla ve Kanun uyarınca gerekli hallerde açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. Temizligegel.com olarak, kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olarak ve Kanun ve ilgili ikincil mevzuat hükümlerine uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara aktarabilmekteyiz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

 • Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

  Aşağıda Site’de kullandığımız farklı türdeki çerezlere ilişkin bilgiler bulabilirsiniz. Site’de hem ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen (birinci parti) çerezler hem de ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen (üçüncü parti) çerezler kullanılmaktadır.
  Zorunlu Çerezler Belirli çerezlerin kullanımı Site’nin doğru ve işlevsel bir biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin; Site’de oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Site’de bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.
  İşlevsellik ve Tercih Çerezleri Bu çerezler sizlerin Site üzerindeki tercihlerinizi ve seçimlerinizi hatırlayarak Site’de sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin; Site üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlamaktadır.
  Sosyal Medya Çerezleri Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlamaktadır. Örneğin; kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da pazar araştırmaları yapılması için Facebook, Twitter vb. hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilmektedir.
  Performans ve Analiz Çerezleri Bu çerezler sayesinde Site’yi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebilmekteyiz. Örneğin; bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası hata kodlarını tespit edebiliyoruz.
  Hedefleme veya reklam çerezleri Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

 • Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

  Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
  Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
  AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
  Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
  Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
  Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
  Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
  Ancak, Site’nin temel fonksiyonlarının işlevselliğini sağlayan çerezlerin devre dışı bırakılması veya kullanımının engellenmesi halinde, Site vasıtasıyla sunulan belirli hizmetlerden faydalanamayacağınızı hatırlatmak isteriz. Veri Sahibi Olarak Haklarım Nelerdir?

  Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca veri sahipleri olarak aşağıda sayılan haklara sahip olduğunuzu bildirmekteyiz:
  # kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  # kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  # kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  # yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  # kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  # Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  # işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  # kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, destek@temizligegel.com.com adresinden Temizligegel.com Ev Hizmetleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

  GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BİLDİRİM

  İşbu Bildirim’nın amacı, Temizligegel.com Ev Hizmetleri Tic. San. A.Ş. (“Şirket”) tarafından yönetilmekte olan temizligegel.com.com adresinde yer alan web sitesinin (“Site”) kullanıcıları (“Kullanıcılar”)tarafından Şirket’e sağlanan ve/veya Site’nin kullanımı aşamasında Kullanıcılar’dan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda Bildirim’de tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmesiyle birlikte işbu Gizlilik Politikası Bildirim’inı de kabul etmiş sayılacaktır.

 • Hangi Verileriniz İşlenmektedir?

  İşbu başlık altında, Şirket tarafından, sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bildirim kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır. Şirket’in doğrudan veya kullanacağı alt yükleniciler vasıtasıyla (“Alt Yüklenici”) temizlik hizmeti (“Hizmet”) sağladığı mahallerde, hizmetin sağlandığı esnada veya başkaca zamanlarda muttali olacağı Kullanıcı’ya ait tüm kişisel veriler ilede dahil olmak üzere aşağıda detaylıca belirtilen diğer verileri işlemektedir. Kullanıcı tarafından üyelik girişi esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verilerinizi toplamaktadır.
  #* Ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası, ev veya işyeri adresi, ev veya işyeri özellikleri,
  #* Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgiler,
  #* Yaş, cinsiyet, ülke gibi demografik veriler,
  #* Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan veriler,


  #* Hizmetler kapsamında değerlendirmelerinizi sunmanız için gönüllülük esasına göre hazırlamış bulunduğumuz anketler neticesinde vermiş olduğunuz cevaplar. Şirket, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir. Site üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişiminizi ve kullanım alışkanlıklarınız tespit edilmesi için çerez yoluyla aşağıdaki veriler toplanmaktadır.
  # * [Tarayıcı Türü]
  # * [IP]
  # * [İşletim Sistemi]
  # * [Görüntülenen Sayfalar]
  #* [Görüntüleme Süresi]

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. Maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Bildirim hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Çerezler, herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir iletiyi görüntülediğinizde tarayıcınız veya cihazınızın hafızasına yerleştirilen, genelde harf ve rakamlarda oluşan, küçük boyuttaki metin dosyalarıdır.
  #Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, internet sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.
  #Çerezler, bir internet sitesine ilişkin durum ve tercih ayarlarını saklayarak, bu internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmaktadır. Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla da kullanılmaktadır.
  #Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul edecek biçimde tasarlanmıştır. Ancak, kullanıcılar teknik iletişim dosyasının kabul edilmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.
  #Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilmektedir.

 • Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız?

  Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Kullanıcı’nın Site’den faydalanabilmesi, Site’ye konu Hizmetler’in sağlanması ve iyileştirilmesi,işbu Bildirim ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket’e ya da üçüncü taraflara ait reklam ve pazarlama kampanyaları sunulması, Kullanıcılar’a promosyonlar sağlanması ve her türlü kanuni yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işleyebilir. Şirket, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 • Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?

  Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Hizmetler’in sağlanabilmesi, Kullanıcı Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, Hizmetler’in geliştirilmesi ve işbu Bildirim’in “Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız” başlığı altında belirtilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesi için dış kaynak hizmet sağlayıcılarla, reklam, kampanya ve promosyon sağlayan üçüncü taraf firmalarla ve diğer üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Hizmetler’in verilebilmesi için Hizmet’i sağlayacak ilgili Yükleniciler ve Kullanıcı Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası için kullanacağı dış kaynak hizmet sağlayıcılarla, reklam ve promosyon sağlayan üçüncü taraf firmalara sadece belirtilen kapsamda, kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılması şartıyla paylaşabilecektir. Şirket ayrıca, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 5 ve 8. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:
  # * Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  #* Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  #* Kullanıcı Sözleşmesi de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  #* Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  #* Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  #* Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  #* Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Şirket, yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dış kaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

 • Kişisel Verilerin Saklama Süresi

  Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Kullanıcı’nın Site’den faydalanabilmesi ve Site’ye konu Hizmetler’in sağlanması için işbu Bildirim ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen ve Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Hizmetler’in sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirket, Kullanıcı Sözleşme’sinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz
  Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda, Site üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen,
  # * kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
  # * kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve
  # kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.
  Şirket, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Bildirim ve Kişisel Verilerin korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz." Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 • İletişim İzni

  Şirket’in Kullanıcı Sözleşmesi ve işbu Bildirim’i kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; Şirket ve tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. Kullanıcılar, kişisel verilerinin Şirket tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. Şirket, söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

 • Bildirim’deki Değişiklikler

  Şirket, işbu Bildirim hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Bildirim hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. İşbu Bildirim’de yapılan değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 • Uyuşmazlık Çözümü

  İşbu Bildirim, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu Bildirim’den kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Çağlayan Mahkemesi'nde çözülecektir.